Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

Nálunk a jogi tudnivalók azért vannak, hogy minél jobban megértsük egymást a weboldal használóival. A legfontosabb szabályainkat ezért összefoglaltuk. Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, azaz megrendeli termékünket, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, rendelje meg termékünket, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

  1. Általános rendelkezések

Jelen felhasználási feltételek Bona Agricola Kft. által üzemeltetett https://azerdofinom.hu/ weboldal használatára vonatkoznak.

A Weboldal célja tájékoztatás nyújtása az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások köréről, szakterületeiről, az általa alkalmazott módszerekről, valamint kapcsolattartási adatairól.

A jelen felhasználási feltételeken túl az adatkezelő által ügyfeleivel kötött szerződéses feltételek tekintendők irányadónak. Hangsúlyozandó, hogy a jelen Weboldal használata, illetve a Weboldal bármely tartalmi eleme, vagy az azon feltüntetett bármely közlés, továbbá az adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött bármely, a Weboldal használatával vagy az adatkezelő szolgáltatásaival, szakterületeivel, az általa alkalmazott módszerekkel kapcsolatos érdeklődésre, tájékoztatáskérésre adott válasz az adatkezelő részéről – annak egyértelmű, ellentétes rendelkezése hiányában – nem tekinthető ajánlattételnek, ajánlattételre történő felhívásnak vagy bármely ajánlat elfogadásának.

A Weboldalon feltüntetett árak az adatkezelő és az adott ügyfél megegyezése, illetve az adott ügyféllel kötött egyedi megbízási szerződés szerint változhatnak. 

  • A Weboldal üzemeltetőjének adatai és elérhetőségei:

 

Cégnév: Bona Agricola Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 3535 Miskolc, Kuruc utca 23. 4. em. 1.
Telefon: +36305248210
E-mail: info@azerdofinom.hu
Internet: azerdofinom.hu
A céget bejegyző hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-09-021967
Adószám: 23385401-2-05
Kamara: BOKIK

 

 

1.2 Személyes adatok védelme és a Weboldal kapcsán alkalmazott sütik
A felhasználók személyes adatainak kezelésével, adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatója nyújt tájékoztatást.

Az adatkezelő felhívja továbbá a felhasználók figyelmét arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban sütik (cookie-k) kerülnek alkalmazásra. Erről bővebb tájékoztatás itt található: https://planetdesign.hu/adatvedelem/

1.3 Szellemi tulajdonjogok
Az adatkezelő a jogosultja az általa a Weboldalon közzétett anyagokkal kapcsolatos szerzői, védjegy-, valamint egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogoknak, illetve ahhoz a vonatkozó jogok jogosultjának hozzájárulását megszerezte.

A felhasználók saját weboldalaikon a Weboldalra mutató hivatkozást kizárólag a Weboldal nyitóoldalára mutató URL megadásával tehetnek, biztosítva a Weboldal külön ablakban történő megnyitását. Mélylinkek vagy egyéb – a fentieknek ellentmondó – hivatkozási technikák és megoldások az adatkezelő előzetes hozzájárulásának hiányában nem megengedettek.

1.4 Mentesség a felelősség alól
Az adatkezelő bármikor jogosult (például: a Weboldal karbantartása érdekében vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt) a Weboldal üzemeltetését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, illetve megszüntetni, minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldalon található anyagok, információk, dokumentumok és hivatkozások naprakészségét és a felhasználók általi minél optimálisabb használatát. Az adatkezelő ugyanakkor nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból vagy a felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködés hiányából, a Weboldal, illetőleg bármely részének elérhetetlenségéből származó közvetett vagy közvetlen károkért vagy kellemetlenségért. Erre tekintettel a felhasználó a fenti információk elérését és használatát minden esetben kizárólag saját felelősségre vállalja.

A Weboldal egyéb, az adatkezelőtől eltérő személyek, illetve szervezetek által üzemeltetett weboldalakra történő hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezen weboldalak, valamint az azon feltüntetett információk pontosságáért, naprakészségéért, illetve működéséért az adatkezelő nem vállal felelősséget, továbbá felhívja a felhasználók figyelmét annak fontosságára, hogy ezen weboldalak elérése és használata során ismerje meg az adott weboldalak tekintetében irányadó felhasználási feltételeket és adatkezelési tájékoztatót.

1.5 Adatkezelési tájékoztató hatálya és módosítása
A jelen Adatkezelési tájékoztatót a felhasználók a Weboldal látogatásával, illetőleg használatával fogadják el. Ha a felhasználó nem ért egyet az Adatkezelési tájékoztató bármely rendelkezésével, úgy kérjük, a Weboldalt ne használja, illetve ne látogassa.

Az Adatkezelési tájékoztató bármely okból történő módosításának jogát az adatkezelő fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében kérjük, rendszeresen tekintse át Adatkezelési tájékoztatónkat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek minden termékére vonatkoznak, és a vállalkozó által készítendő terméket megrendelő, a továbbiakban: megrendelő és a vállalkozó között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül attól, hogy az írásban, szóban magatartással jött létre.

  1. Megrendelés

A megrendelő a megrendelését, telefonon vagy elektronikus úton juttathatja el a vállalkozóhoz, annak email címére vagy személyesen.

2.1 Visszaigazolás
A vállalkozó a megrendelést legkésőbb három munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termék mennyiségét és egységárát.

2.4 Számlázás
A vállalkozó a számlát vagy a termék átadásával, teljesítésével egyidejűleg adja át, vagy a vállalkozó elektronikusan is megküldheti a megrendelő részére.

2.5 Fizetési határidő
A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8. nap.

2.6 Fizetés
A számla összege a felek megállapodása szerint a vállalkozó számláján feltüntetett bankszámlájára és határidőre történő utalással fizethető ki. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a vállalkozó részére átadásra kerül, vagy a bankszámláján megjelenik.

2.7 Az általános szerződési feltételektől való eltérés

A felek egyező akarattal a jelen általános szerződési feltételektől eltérhetnek, ezt külön dokumentumban kötelesek rögzíteni.

2.8 Mögöttes jogszabályok
A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

2.9 A jogviták rendezése
A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni.
Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.

A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

2.10 Az általános szerződési feltételek módosítása
A vállalkozó az általános szerződési feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a vállalkozónak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.